Czcionka:

Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN

Graduate School for Social Research

Fundusze Europejskie

O nas

Szkoła Nauk Społecznych działa już od 27 lat. Daje możliwość uzyskania tytułu magistra „Master of Arts” Uniwersytetu w Lancaster oraz zdobycia stopnia doktora nauk humanistycznych. Zajęcia w prowadzone są w języku angielskim. GSSR od momentu powstania była częścią Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, dzięki czemu program studiów kształtowany był we współpracy z uczonymi z wielu ośrodków naukowych w kraju i na świecie.

ZASADY REKRUTACJI-2021-22

Regulamin szkoły doktorskiej od 1.10.2021

Program kształcenia w szkole doktorskiej

Na studia MA można zostać przyjętym wyłącznie po licencjacie. Studia te nie są jednak wprost odpowiednikiem polskich studiów magisterskich, choć są studiami II stopnia. Po zaliczeniu całego programu studiów, w tym napisaniu master thesis, absolwent otrzymuje dyplom: Master of Arts in Society and Politics; Master of Arts in Economy and Society lub Master of Arts in Culture, Media and Society.

8 kwietnia 2019 r. trzy Instytuty: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk podpisały umowę o wspólnym prowadzeniu szkoły doktorskiej. Dlatego od roku akademickiego 2019-20 kształcenie na studiach doktoranckich odbywać się będzie nie tylko w dziedzinach: filozofii i socjologii, ale także psychologii i politologii.

Uczelnia daje studentom możliwość rozwijania się w ramach zespołów badawczych Instytutów PAN, prowadzenia studiów porównawczych i interdyscyplinarnych (doktorat jest zawsze z określonej dziedziny, ale można poszerzać swoje zainteresowania o inne: antropologię, ekonomię, psychologię, teorię kultury itp.) oraz pozyskiwania grantów. Doktoranci podkreślają, że zaletą SNS jest mała biurokracja, bezpośredni dostęp do wykładowców i dyrekcji, budowanie relacji mistrz-uczeń.

Można też studiować na podstawie umowy cotutelle jeśli druga uczelnia zagraniczna zawrze taką umowę z Instytutem.

GSSR wykształciła już ponad trzystu doktorów, z których więcej niż jedna czwarta to studenci zagraniczni. Wśród absolwentów są osoby zajmujące znaczące pozycje w życiu publicznym. Część absolwentów kontynuuje pracę naukową w ramach Instytutu.

Szkoła oferuje też dostęp do szerokiego wachlarza stypendiów. Sekretariat szkoły mieści się na II piętrze w pokoju 261.

Rekrutacja ma miejsce dwa razy do roku, w maju oraz wrześniu.

Partnerzy

Kontakt

Telefon: (+48) 22 828 80 09

Fax: (+48) 22 826 48 21

sns@ifispan.edu.pl

The Graduate School
for Social Research,
IFiS PAN,

Staszic Palace,
Nowy Świat 72,
00-330 Warsaw,
Poland